KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Metody zapewnienia wysokiej wartości prozdrowotnej
i biologicznej warzyw i owoców

Wydział Ogrodniczy

 

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Al. 29-Listopada 54 31-425 Kraków
Tel.: +48 012 662 52 10
E-mail: p.strzetelski@ogr.ur.krakow.pl


Kierownik studiów podyplomowych:

Dr inż. Gabriela Wyżgolik

 

Informacji udziela:

Dr Piotr Strzetelski – sekretarz studiów
E-mail: p.strzetelski@ogr.ur.krakow.pl

 

Charakterystyka studiów podyplomowych:
Tematyka studium jest skierowana do absolwentów uczelni wyższych, a zwłaszcza kierunków: Ogrodnictwo, Rolnictwo, Technologia Żywności, Towaroznawstwo, Ochrona Środowiska oraz innych kierunków przyrodniczych.

Celem kształcenia podyplomowego jest:

 • podniesienie kwalifikacji oraz wykształcenie specjalistów w zakresie wykorzystania naturalnych czynników środowiska przyrodniczego i wzajemnego dostosowania roślin do tych warunków z istotnym ograniczeniem chemizacji produkcji roślinnej,
 • zapoznanie słuchaczy z najnowszymi technologiami produkcji warzyw i owoców zapewniającymi wysoką wartość biologiczną i prozdrowotną,
 • zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej systemami zarządzania jakością produktów rolniczych,
 • analiza instrumentalna w ocenie jakości plonów warzyw i owoców.


Czas trwania studiów:

Studia obejmują łącznie 260 godzin zajęć dydaktycznych i trwają 2 semestry. Przewiduje się łącznie 10 zjazdów trzy dniowych od piątku do niedzieli (po 5 zjazdów w każdym semestrze) począwszy od lutego 2012 r. do stycznia 2013 r.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wydziału Ogrodniczego UR, przy al. 29-go Listopada 54 oraz w Małopolskim Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności przy ul. Balickiej 122.

Warunki przyjęcia:


Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe " Metody zapewnienia wysokiej wartości prozdrowotnej i biologicznej warzyw i owoców” jest złożenie lub przesłanie do dnia

31 grudnia 2011 roku

 • podania o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 1)
 • kwestionariusza osobowego (załącznik nr 2)
 • odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów
 • 2 fotografii,
 • zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (załącznik nr 3)


15 stycznia 2012 roku

 • po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia podyplomowe dokonania opłaty za studia na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem – Studia Podyplomowe „Metody zapewnienia wysokiej wartości prozdrowotnej i biologicznej warzyw i owoców” Wpłaty można dokonać w dwóch równych ratach. Pierwsza płatna do 15.01.2012., druga płatna do 15.09.2012.
 • okazanie kierownikowi studiów podyplomowych oryginału świadectwa ukończenia wyższej uczelni najpóźniej na pierwszym zjeździe


Warunki ukończenia studiów:
uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów końcowych

Opłata za studia wynosi:

4500zł po 2250zł za semestr (przy liczbie 30 słuchaczy),
5400zł po 2700zł za semestr (przy liczbie 20-25 słuchaczy).


Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 20 uczestników.
O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies